Praktische Info

Algemene voorwaarden
Betalingen


Alle inschrijvingsgelden zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na ontvangst van de gestandaardiseerde bevestigingsmail van uw inschrijving op het rekening nummer van de Ignoramus Academie: IBAN : BE70 9799 5063 1125 - BIC: ARSPBE22 met vermelding van uw naam, adres en cursuscode. Na betaling ontvangt u van ons, indien gewenst, bijhorende factuur. (Let wel op, het cursusgeld dient voldaan te zijn vóór de start van de opleiding.) Gespreide betalingen bij jaaropleidingen zijn mogelijk na schriftelijke aanvraag via e-mail (anne@ignoramus.org ) en dit enkel onder volgende voorwaarden:

Een document ondertekenen voor aanvaarding van de voorwaarden
50% van het cursusgeld is betaalbaar vóór aanvang van de eerste les
25% van het cursusgeld is betaalbaar vóór Nieuwjaar
25% van het cursusgeld is betaalbaar vóór Pasen
Gespreide betaling betekent automatisch een toeslag van 5% op het cursusgeld (administratiekosten)
De gespreide betalingen lopen verder ook na het vroegtijdig stoppen van de opleiding. De betalings -en annulatievoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8% op jaarbasis. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van €25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
Geen betaling bij de start van de cursus of opleiding betekent automatisch dat men niet kan deelnemen aan de lessen.
Ignoramus Academie vzw behoudt zich het recht bij niet betaling de toegang tot de opleiding/activiteit te weigeren.
Er worden geen cursusgelden terug betaald indien men de opleiding vroegtijdig stopzet.
Cursusboeken, speciale materialen en ingrediënten zijn niet inbegrepen in het cursusgeld.

Annulatievoorwaarden

Indien u niet kunt deelnemen aan een opleiding en/of activiteit waar u al voor ingeschreven was, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we aan iemand anders nog een kans geven om in te schrijven. Annulatie kan enkel schriftelijk via e-mail (anne@ignoramus.org).

Annulatieregeling bij activiteiten en opleidingen in onze vaste locaties:
Tot 4 weken voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos
Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd
Na aanvang van de cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd


Annulatieregeling bij activiteiten op locatie met eventueel overnachtingen en maaltijden (o.a. zuiveringsweek, weekends, 3-daagsen, vakantieweken,…)
Voor deze activiteiten moet de locatie lang van tevoren vastgelegd en betaald worden daarom gelden hier strengere regels :
Tot 2 maanden voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos
Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 2 maanden voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd
Na aanvang van de cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd

Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel kosteloos laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via e-mail vóór de start van de cursus, workshop of activiteit (zoniet zal het volledige factuurbedrag aangerekend worden).

Indien een cursus of opleiding niet kan doorgaan o.m. door te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt binnen 1 week na de initiële startdatum het cursusgeld automatisch teruggestort. Bij betaling via KMO portefeuille wordt u binnen 1 week na de initiële startdatum gecontacteerd door onze financieel verantwoordelijke.

Bij betwistingen zal het directieteam van de Ignoramus Academie altijd een bindende beslissing nemen.

Erkenning

De Ignoramus Academie is als opleidings-verstrekker erkend door de Vlaamse Gemeenschap en de studenten kunnen daarom een gedeelte van hun opleiding betalen via de KMO-portefeuille.


Beroepsverenigingen

De beroepsvereniging VGB (VERENIGING VAN GEZONDHEIDS-BEGELEIDERS) werd opgericht in 1993 en was de eerste beroepsvereniging voor beoefenaars van de natuurlijke gezondheidszorg die in België erkend werd door de Raad van State (in 2003) in het kader van de wet op de niet-conventionele praktijken. De Ignoramus Academie is erkend als opleiding- en bijscholinginstituut door de VGB en alle studenten kunnen na een toelatingsexamen aansluiten bij deze beroepsvereniging.

Onze opleidingen worden ook erkend door de officieel erkende beroepsfederatie NATUROPATHICA, een beroepsvereniging van therapeuten die werken met complementaire en alternatieve methodes in hulpverlening.
Alle studenten kunnen na hun opleiding een aanvraag indienen om lid te worden en zullen op deze manier hun degelijkheid en vakbekwaamheid kunnen bewijzen.

KMO portefeuille

Ter ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse kmo’s is er vanaf 1 april 2016 de brede, vereenvoudigde kmo-portefeuille. De KMO portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid waarbij ondernemers (financiële) ondersteuning krijgen in hun processen van ondernemen en innoveren.

Zelfstandigen (ook in bijberoep) en KMO's kunnen een subsidieaanvraag indienen.

KMO portefeuille in een notendop:

wat: vorming – hoofdzakelijk bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren
wie: voor de werkenden in uw bedrijf
waar: bij een geregistreerde dienstverlener
inhoud: gericht op de kernprocessen van uw onderneming
doel: uw Vlaamse onderneming professionaliseren

In de vernieuwde KMO portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de KMO portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%.

Meer info & voorwaarden:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Werkwijze:

A. Online inschrijving voor je opleiding op onze website www.ignoramus.org
B. Registratie en aanmelding KMO portefeuille: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen
1. Registratie persoon
2. Registratie onderneming
3. Koppeling via URL
Hou er rekening mee dat deze registratie +- 10 dagen in beslag neemt!
C. Aanvraag subsidie online: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen
(Kies voor de roze knop ‘Aanvragen’ rechtsboven in het scherm)
Erkenningsnummer van Ignoramus academie vzw : DV.O104874 (DV van dienstverlening & O van opleiding) . Onze opleidingen zijn vrij van BTW en mogen voor het volledige bedrag aangevraagd worden, tenzij anders vermeld op onze website.
D. Je ontvangt meteen van de Vlaamse overheid (Sodexho) de vraag tot storting van jouw eigen aandeel binnen de 30 dagen. Na ontvangst van je storting vult de overheid de portefeuille aan tot 100%
E. Ignoramus academie bezorgt je je factuur
F. Je betaalt deze via de website van de KMO Portefeuille door te klikken op de knop ‘betalen’ achter het KMO projectnummer.
De registratieprocedure (B) is slechts éénmalig. Ben je al geregistreerd, dan kan je meteen je subsidie online aanvragen (C).

TIP : Een gebruikershandleiding van de KMO portefeuille vind je hier : https://vlaio.be/media/222

Opgelet !
Een subsidieaanvraag wordt ingediend op basis van een overeenkomst of inschrijving. Je kan een subsidieaanvraag indienen tot maximum 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan je geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving. (wettelijke aanvraagtermijn van de overheid)

De start van de opleiding is de eerste lesdag van de opleiding zoals georganiseerd en aangekondigd door Ignoramus. Het is dus niet het moment dat u of uw werknemers als cursist instappen in de opleiding.

Let wel, je betaling dient bij Ignoramus Academie vzw vóór aanvang van de cursus vrij gegeven te worden via de website van de KMO portefeuille, dien dus zeker tijdig je projectaanvraag in.

De KMO portefeuille is slechts een betaalmiddel en valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Een (automatische) stopzetting van een subsidieaanvraag ontslaat u dus niet van uw verplichtingen bij Ignoramus.

Het minimum projectbedrag binnen de pijler Opleiding bedraagt € 100

Niet subsidiabele kosten (o.a. maaltijden en verblijfskosten) dienen rechtstreeks aan Ignoramus betaald te worden

Bij problemen neem contact op met Anne Graindor (tel: 0477-99 79 11 of via e-mail anne@ignoramus.org) of bel het gratis nummer 1700 (Vlaamse Overheid).