Praktische Info

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
INSCHRIJVINGEN - KOSTEN - BETALINGEN

Voor alle praktische en inhoudelijke informatie over de opleidingen, cursussen, workshops en andere activiteiten kan u contact opnemen met het centraal secretariaat, Hazelarenlaan 32 te 3500 Hasselt. Openingsuren van 9u00 tot 17u00 (E-mail: info@ignoramus.org ot tel.: 0479-55 29 60).

Voor alle infomatie over (terug)betalingen, financiële afhandelingen en klachten kan u terecht bij Anne Graindor op het nummer 0477-99 79 11 (enkel op werkdagen tussen 18u en 19u30) of via e-mail anne@ignoramus.org.

Inschrijven voor een cursus, workshop of opleiding is altijd een degelijk overwogen beslissing en niet een zomaar impulsieve keuze die daarna nog herroepen kan worden. Niet alleen brengt het afzeggen van een inschrijving onnodige administratieve werkzaamheden met zich mee, maar ook de beslissing of een cursus/opleiding doorgaat hangt altijd af van het aantal inschrijvingen.

Om het geheel van de inschrijvingen in een positieve energie te laten verlopen is het daarom aan te bevelen om vooraf een degelijke reflectie te houden over je keuze, de financiële implicaties, de hoeveelheid opleidingen, de reacties van je omgeving (partner, gezin, familie, …), de beschikbare tijd, de mogelijke gevolgen, de invloed op je evolutie, reistijd … .

Indien een gesprek met een van onze medewerkers hierbij kan helpen dan kunnen kandidaat-studenten altijd een afspraak maken voor een persoonlijk studieadvies of een algemene evaluatie.

Nadat u zich inhoudelijk geïnformeerd heeft via telefoon, e-mail, de nieuwsbrief of de studiegids raden wij u aan de Algemene voorwaarden door te nemen. Daarna kan u automatisch inschrijven op onze website www.ignoramus.org via de inschrijvingsknop onderaan elke opleiding of uitzonderlijk via e-mail (secretariaat: info@ignoramus.org). Door deze inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene voorwaarden. U bent officieel ingeschreven vanaf het ogenblik dat de gestandaardiseerde bevestigingsmail van uw inschrijving door het secretariaat is verzonden.

CURSUSMATERIAAL

Het tijdens de cursus door Ignoramus academie vzw algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, als dit begrepen is in het cursusgeld of na betaling van de kostprijs.

Het auteursrecht blijft eigendom van Ignoramus academie vzw. Het kopiëren en verspreiden van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ignoramus academie vzw is niet toegelaten.

AANSPRAKELIJKHEID

Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van Ignoramus Academie vzw, vallen geheel ten laste van de cursist.

Het uitoefenen van een (beroeps)activiteit aangeleerd door Ignoramus Academie vzw valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. Ignoramus Academie vzw kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

KLACHTEN

Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van Ignoramus Academie vzw.Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via email (anne@ignoramus.org) .

Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat het recht zich schriftelijk te richten tot het bestuur van Ignoramus Academie vzw. Het bestuur doet binnen de 10 weken uitspraak over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur van de Ignoramus Academie vzw zijn altijd bindend.

Betalingen

Alle inschrijvingsgelden zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na ontvangst van de gestandaardiseerde bevestigingsmail van uw inschrijving op het rekening nummer van de Ignoramus Academie: IBAN : BE70 9799 5063 1125 - BIC: ARSPBE22 met vermelding van uw naam, adres en cursuscode. Na betaling ontvangt u van ons, indien gewenst, bijhorende factuur. (Let wel op, het cursusgeld dient voldaan te zijn vóór de start van de opleiding.) Gespreide betalingen bij jaaropleidingen zijn mogelijk na schriftelijke aanvraag via e-mail (anne@ignoramus.org ) en dit enkel onder volgende voorwaarden:

Een document ondertekenen voor aanvaarding van de voorwaarden
50% van het cursusgeld is betaalbaar vóór aanvang van de eerste les
25% van het cursusgeld is betaalbaar vóór Nieuwjaar
25% van het cursusgeld is betaalbaar vóór Pasen
Gespreide betaling betekent automatisch een toeslag van 5% op het cursusgeld (administratiekosten)
De gespreide betalingen lopen verder ook na het vroegtijdig stoppen van de opleiding. De betalings -en annulatievoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8% op jaarbasis. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van €25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
Geen betaling bij de start van de cursus of opleiding betekent automatisch dat men niet kan deelnemen aan de lessen.
Ignoramus Academie vzw behoudt zich het recht bij niet betaling de toegang tot de opleiding/activiteit te weigeren.
Er worden geen cursusgelden terug betaald indien men de opleiding vroegtijdig stopzet.
Cursusboeken, speciale materialen en ingrediënten zijn niet inbegrepen in het cursusgeld.

Annulatievoorwaarden

Indien u niet kunt deelnemen aan een opleiding en/of activiteit waar u al voor ingeschreven was, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we aan iemand anders nog een kans geven om in te schrijven. Annulatie kan enkel schriftelijk via e-mail (anne@ignoramus.org).

Annulatieregeling bij activiteiten en opleidingen in onze vaste locaties:
Tot 4 weken voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos
Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd
Na aanvang van de cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd

Annulatieregeling bij activiteiten op locatie met eventueel overnachtingen en maaltijden (o.a. zuiveringsweek, weekends, 3-daagsen, vakantieweken,…)
Voor deze activiteiten moet de locatie lang van tevoren vastgelegd en betaald worden daarom gelden hier strengere regels :
Tot 2 maanden voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos
Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 2 maanden voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd
Na aanvang van de cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd

Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel kosteloos laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via e-mail vóór de start van de cursus, workshop of activiteit (zoniet zal het volledige factuurbedrag aangerekend worden).

Indien een cursus of opleiding niet kan doorgaan o.m. door te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt binnen 1 week na de initiële startdatum het cursusgeld automatisch teruggestort. Bij betaling via KMO portefeuille wordt u binnen 1 week na de initiële startdatum gecontacteerd door onze financieel verantwoordelijke.

Bij betwistingen zal het directieteam van de Ignoramus Academie altijd een bindende beslissing nemen.

Erkenning

Beroepsverenigingen

De beroepsvereniging VGB (VERENIGING VAN GEZONDHEIDS-BEGELEIDERS) werd opgericht in 1993 en was de eerste beroepsvereniging voor beoefenaars van de natuurlijke gezondheidszorg die in België erkend werd door de Raad van State (in 2003) in het kader van de wet op de niet-conventionele praktijken. De Ignoramus Academie is erkend als opleiding- en bijscholinginstituut door de VGB en alle studenten kunnen na een toelatingsexamen aansluiten bij deze beroepsvereniging.

Onze opleidingen worden ook erkend door de officieel erkende beroepsfederatie NATUROPATHICA, een beroepsvereniging van therapeuten die werken met complementaire en alternatieve methodes in hulpverlening.
Alle studenten kunnen na hun opleiding een aanvraag indienen om lid te worden en zullen op deze manier hun degelijkheid en vakbekwaamheid kunnen bewijzen.